• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ސީދާ ހިތުން ހޯމް ޕޭޖަށްމަރުޙަބާ

މާތްރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ވެފައިވާ ގޮތުގައި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާ ބެހޭގޮތުން ތިމާގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ހޯދާބަލާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެކަލާނގެ ސީދާ ތެދު މަގު ދައްކަވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ ތިޔަބޭފުޅާއަށް އެކަލާނގެ ހިތުގެއެންމެ ފުންމިނުން ދެއްވަން ވަޢުދުވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ފުރިހަމަލޯތްބާ ، އަޅާލުމާ ، ދިރިއުޅުމުގެ ސާފު ސީދާ ތެދުމަގު ދެއްކެވުމެވެ.

އިގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހުން ވެބުސައިޓަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިސްނާ ބަލާނެ ފުރުސަތުއޮތް އަދިއަޑުއަހާ، ކިޔާ، ޑައުންލޯޑު ކޮށް ހެދުމަށް އޮތް ފަހި މަގެކެވެ.

ރަޙުމަތް ލައްވާށި އެވެ.