• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Title
ސުރުޚީ
Reference Download
Luke - Introduction
ލޫކާސް ފޮތްކޮޅު - ތަޢާރަފް

Luke Intro
Luke - complete Audio and PDF version

ލޫކާސް ފޮތްކޮޅު - އަޑުފީތާ އަދި ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލް

complete book
Dedication to Theophilus

ތިޔޯފިލުސްގެ އަރިހަށް

Luke 1:1-4
The birth of John the Baptist foretold

ޔަޙުޔާގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގެންނެވުމާއި މެދުގައި އެންގެވުނު ވަޙީ ބަސްފުޅު

Luke 1:5-25
The birth of Jesus foretold

ޢީސާގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގެންނެވުމާއި މެދުގައި އެންގެވުނު ވަޙީ ބަސްފުޅު

Luke 1:26-38
Mary Visits Elizabeth

މަރިޔަމްގެފާނު އެލިޒަބަތުގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

Luke 1:39-45
Mary's Song

މަރިޔަމްގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކިއުއްވި ހަމްދު ސަނާ

Luke 1:46-56
The Birth of John the Baptist

ޔަޙުޔާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުން

Luke 1:57-66
Zechariah's Song

ޒަކަރިއްޔާގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކީ ހަމްދާ ސަނާ

Luke 1:67-80
The birth of Jesus

ޢީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުން

Luke 2:1-7
The Shepherds and the Angels

ހުއިހައްޕާ މީހުންގެ ބަޔަކާއި މަލާއިކަތުން

Luke 2:8-20
Circumcision & Jesus Presented in the Temple

ޢީސާގެފާނު ޚިތާނުގެލެވި އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ރައްދު ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި އެކަލޭގެފާނު ބައިތުލް މަގްދިސަށް ގެންދެވުން

Luke 2:21-24
Simeon sees God's Salvation

މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވާ ދިންނެވުން ސިމިޔާނަށް ފެނިގެންވުން

Luke 2:25-35
Anna Bears Witness to the Redeemer

ދިންނެވުން ލިބިދޭނެ ކަމާއިމެދުގައި އަންނާގެ ހެކިވުން

Luke 2:36-40
Jesus Advances in Wisdom & Favour

ޢީސާގެފާނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން

Luke 2:41-52
John the Baptist Prepares the Way

ޔަޙުޔާގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލުން°

Luke 3:1-20
The Baptism of Jesus

ތައުބާގެ ހިނެވުމުން ޢީސާގެފާނު ހިނެވުން

Luke 3:21-38
The temptation of Jesus

އިބްލީސް ޢީސާގެފާނަށް ވަސްވާސް ދިނުން°

Luke 4:1-15
Jesus rejected at Nazareth

ނާޒަރަތުގެ މީހުން ޢީސާގެފާނާއި ދެކޮޅުވެރިވުން

Luke 4:16-30
Jesus drives out an Evil Spirit

ޢިސާގެފާނު ނުބައިރޫޙެއްގެ ބާރުގެދަށުގައިވީ މީހަކު ސަލާމަތް ކުރެއްވުން¨

Luke 4:31-37
Jesus heals many

ޢީސާގެފާނު އެތައްބައެއްގެ ބަލިތައް ފަސޭހަ ކުރެއްވުން

Luke 4:38-44
Four fishermen called as disciples
ހަތަރު މަސްވެރިން އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީން ކަމުގައި ހިމެނުން
Luke 5:1-11
The man with leprosy

ޖިޒާމުބަލީގައިވީ މީހަކު

Luke 5:12-16
Jesus heals a Paralytic

ވައުބަލި ޖެހިފައިވީ މީހަކުގެ ބަލި ފަސޭހަކޮށްދެއްވުން

Luke 5:17-26
The calling of Levi the taxcollector

ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހެއްކަމުގައިވާ ލެވާއީ އަށް ދެންނެވުން

Luke 5:27-32
Jesus questioned about fasting

ރޯދައާއި ބެހޭގޮތުން ޢީސާގެފާނު ވިޮދާޅުވި ބަސްފުޅު

Luke 5:33-39
Lord of the Sabbath

ސަބަތުގެވެރި ސާހިބާ

Luke 6:1-11
The twelve Apostles

ބާރަ އަސްޙާބީން

Luke 6:12-19
Blessings and Woes

މާތްރަސްކަޅާނގެ ދެއްވި ނިޢުމަތާއިމެދު ޢީސާގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތައް

Luke 6:20-26
Love for enemies

ދުޝްމަނުންދެކެ ލޯބިވޭ

Luke 6:27-36
Judging others

އަނެކުންނާއިމެދު ފާޑު ނުކިޔުން

Luke 6:37-42
A tree and its fruit

ގަހާއި އޭގެ މޭވާ

Luke 6:43-45
The wise and foolish builders

ދެ ގެއެއް އެޅި ދެމީހަކު

Luke 6:46-49
The faith of the centurion

ރޫމުގެ ސިފައިންގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަތީ މީހެއްގެ އީމާންކަން

Luke 7:1-10
Jesus raises a widow's son

ޢީސާގެފާނު ހުވަފައތް އަންހެނެއްގެ ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ އެޅުއްވުން°

Luke 7:11-17
Jesus and John the Baptist

ޔަޙުޔާގެފާނާއި ޢިސާގެފާނު°

Luke 7:18-35
Jesus annointed by a sinful woman

ފާފަވެރި އަންހެނަކު ޢީސާގެފާނަސް ކަމޭހިއްތެވިގޮތް°

Luke 7:36-50
The parable of the sower

ގޮވާންކުރާ އޮސާއިމެދުގައި ވިދާޅުވި މަނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 8:1-15
A lamp on the stand - Jesus' mother and brothers

ބައްތިއާއި އޭގެ ހަރު އަދި ޢީސާގެފާނުގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން

Luke 8:16-21
Jesus calms the storm

ޢީސާގެފާނު ގަދަ ކޮޅިގަނޑެއް މަޑުކުރެއްވުން

Luke 8:22-25
The healing of a demon-possessed man

ޖިންނި އަވަލާފައިވީ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަ ކުރެއްވުން

Luke 8:26-39
A dead girl and sick woman

މަރުވެފައިވާ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ބަލި އަންހެނަކު

Luke 8:40-56
Jesus sends out the Twelve

ޢީސާގެފާނުގެ ބާރަ އަސްޙާބީން ކަންކޮޅުތަކަށް ފޮނުއްވުން

Luke 9:1-9
Jesus feeds the Five Thousands

ޢީސާގެފާނު ފަސްހާސް މީހުންނަށް ކާންދެއްވުން

Luke 9:10-17
Peter's confession of the Messiah

ޢީސާގެފާނީ އަލްމަސީޙުކަމުގައި ބަދުރު ބުނުން

Luke 9:18-22
Take up the cross and follow Him

އަލްމަސީޙަށް އީމާންވެ ސަލީބުގައި ވުމަށް ފަސްނުޖެހޭ

Luke 9:23-27
The transfiguration

ބަދަލުވެ އުޖާލާވެގެންވުން

Luke 9:28-36
The healing of a boy with an evil spirit

ޖިންނިއެއްގެ ބާރުގެދަށުވީ ކުއްޖަކު މިންޖު ކުރެއްވުން

Luke 9:37-45
Who will be the greatest?

އެންމެ މަތިވެރި މީހަކީ ކާކު؟

Luke 9:46-50
Samaritan opposition

ސަމީރިއްޔާ މީހުން ދެބަސްވުން

Luke 9:51-56
The cost of following Jesus

ޢީސާގެފާނަށް ތަބަޢަ ވުމުގެ އަގު°

Luke 9:57-62
Jesus sends out the Seventy-two

Þހަތްދިހަ ދެ އަސްޙާބީން ހޮއްވަވައި ފޮނުއްވުން¨

Luke 10:1-16
Names written in Heaven

ސުވަރުގޭގައި ނަން ލިޔެވިގެންވޭ

Luke 10:17-24
The parable of the Good Samaritan

އަވައްޓެރިޔާ އާއި މެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 10:25-37
At the home of Martha and Mary

މަރިރަމް މަރުތާގެ ގޭގައި°

Luke 10:38-42
The Lord's Prayer

ނަމޫނާ ދުޢާފުޅު

Luke 11:1-4
Ask and you shall receive

ހެޔޮހިތުން އެދޭށެވެ. މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވަތެވެ.

Luke 11:5-13
Jesus and the beelzebub

ޢީސާގެފާނާއި ބާލްޒެބޫލް¨

Luke 11:14-28
The sign of Jonah

ޔޫނުސްގެފާނުންގެ ނިޝާން°

Luke 11:29-32
The lamb of the body

ލޮލަކީ ފުރާނައިގެ އަލިކަން

Luke 11:33-36
Six woes

މާތްރަސްކަލާނގެ ރުއްސެވުން ލިބިފައިނުވާ ހަ ކަމެއް°

Luke 11:37-54
Do not fear men

އިންސާނުންދެކެ ބިރުވެތިނުވޭ

Luke 12:1-7
The sin against the Holy Spirit

މާތްރަސްކަލާނގެ މާތްރޫޙުފުޅާއި ދެކޮޅަށް ފާފަވެރިވުން

Luke 12:8-10
The parable of the Rich Fool

މުއްސަނދި މޮޔައާކާއި މެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 12:11-34
Watchfulness

އަބަދުވެސް ތައްޔާރުގައި ތިބޭ°

Luke 12:35-48
Not peace but division - interpretation of the times

ވަގުތުގެ މުހިންމުކަން

Luke 12:49-59
Repent or Perish

ތައުބާނުވާ އެންމެންވެސް ނެތިގެން ދާނެ

Luke 13:1-9
A Crippled Woman Healed on the Sabbath

ބަލިޙާލުގައިވީ އަންހެނެއްގެ ބަލި ޢީސާގެފާނު ފަސޭހަކޮށްދެއްވުން

Luke 13:10-17
Parables of the Mustard Seed and the Yeast

ރެވި އޮށަކާއި ކަމީރުކޮޅަކާއިމެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު°

Luke 13:18-21
The Narrow Door; Jesus' Sorrow for Jerusalem

ހަނިމަގެއް، ޖެރޫސަލަމާއިމެދުގައި ޢީސާގެފާނު ހިތާމަކުރެއްވުން¨

Luke 13:22-35
Healing on the Sabbath

ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި ބަލި ހެޔޮކޮށްދެއްވުން¨

Luke 14:1-6
The Humble will be exalted, the Proud will be humiliated

ނިކަމެތިން މަތުކުރެވި ކިބުރުވެރިން ދަށްކުރެވޭނެ

Luke 14:7-14
The Parable of the Great Banquet

ބޮޑުވެގެންވާ ކެއުމަކާއިމެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 14:15-24
The Cost of Being a Disciple

އަސްހާބިއަކަށް ވުމުގެ އަގު

Luke 14:25-35
The Parables of the Lost Sheep and Lost Coin

ގެއްލުނު ކަންބަޅިއާއި ގެއްލުނު ފައިސާ ފޮށްޗާއިމެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު°

Luke 15:1-10
The Parable of the Lost Son

ގެއްލުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅާއި މެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު°

Luke 15:11-32
The Parable of the Shrewd Manager

އިސްރާފުކުރި މުވައްޒަފާއިމެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 16:1-13
Additional Teachings

އިތުރު އުނގަންނަވައިދެއްވުންތައް

Luke 16:14-18
The Rich Man and Lazarus

މުއްސަނދި މީހާއާއި ލާޒަރު

Luke 16:19-31
Sin, Faith, Duty

ފާފަ، އީމާން، ވާޖިބު

Luke 17:01-10
Ten healed of leprosy

ޖުޒާމު ބަލިން ފަސެހަކޮށްދެއްވުން

Luke 17:11-19
The Coming of the Kingdom of God

މާތްރަސްކަޅާނގެ ރަސްކަންފުޅު ގާއިމުވާނެ ދުވަސް

Luke 17:20-37
The Parable of the Persistent Widow

ހުވަފަތް އަންހެނަކާއިމެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 18:1-8
Parable of the Pharisee and the Tax Collector

ވާރުފާއިސާ ނަގާ މީހަކާއި ފަރީސީނުންގެ މީހަކާއިމެދުގައި ވިދާޅުވި މަޢުނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 18:9-14
The Little Children and Jesus

ޢީސާގެފާނާއި ކުޑަކުދިން

Luke 18:15-17
The rich ruler

މަތިވެރި ވެރިޔާ

Luke 18:18-30
Jesus Again Predicts His Death

ޢީސާގެފާނު އިތުރަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަހާރަވުމާއި މެދުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުން

Luke 18:31-34
A Blind Beggar Receives His Sight

ލޯފަން ސަލާންޖަހާމީހަކަށް ލޮލުގެ ފެނުން ދެއްވުން°

Luke 18:35-43
Zacchaeus the Tax Collector

ވާރުފައިސާ ނަގާ ޒައްކާޔޫސް

Luke 19:1-10
The Parable of the Ten Minas

ދިހަ ނޯކަރުންނާއި މެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 19:11-27
The Triumphal Entry

ޖެރޫސަލަމްގެ މީހުން ޢީސާގެފާނަށް ރަސްކަލަކާއި އެއްފަދައިން މަރުޙަބާ ދެންނެވި

Luke 19:28-40
Jesus Weeps Over Jerusalem; At the Temple

ޢީސާގެފާނު ޖެރޫސަލަމްގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ކުރެއްވުން، ބައިތުލް މަގްދިސްގައި

Luke 19:41-48
The Authority of Jesus Questioned

ޢީސާގެފާނުގެ ދަރަޖަފުޅާއިމެދުގައި ސުވާލުކުރުން

Luke 20:1-8
The Parable of the Tenants

ބިމުގެ ވެރިޔަކާއިމެދުގައި ވިދާޅުވި މާނަފުން ބަސްފުޅު

Luke 20:9-19
Paying Taxes to Caesar

ކައިސަރަށް ވާރު ދެއްކުން¨

Luke 20:20-26
The Resurrection and Marriage

އަލުން ދިރުން އަދި ކައިވެނި

Luke 20:27-47
The Widow's Offering

ހުވަފަތް އަންހެނަކު ކުރި ހޭދަ

Luke 21:1-4
Destruction of Temple, Signs of End of the Age

ބައިތުލް މަގްދިސް ނެތި ދިއުން އަދި ފަހު ޒަމާނުގެ ޢަލާމާތްތައް

Luke 21:5-19
Destruction of Jerusalem, Son of Man Coming

ބައިތުލް މަގްދިސް ނެތި ދިއުން އަދި އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން އެނބުރި ވަޑައިގަތުން

Luke 21:20-38
Judas Agrees to Betray Jesus

ޔުދާސް ޚިޔާނާތްތެރިވުން

Luke 22:1-06
Jesus Institutes the Lord's Supper

މާތްސާހިބާގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ފަރިއްކޮޅު

Luke 22:7-23
The disciples arguments about greatness

އަސްޙާބީންގެ މެދުގައި މަތިވެރި މީހަކީ ކޮބައިކަމާމެދުގައިވީ ދެބަސްވުން

Luke 22:24-30
Jesus Predicts Peter's Denial

ބަދުރު ޢީސާގެފާނު ދަންނަކަމުގައި ބުނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުން¬

Luke 22:31-38
Jesus Prays and is Arrested at Gethsemane

ޢީސާގެފާނު ޒައިތޫނި ފަރުބަދަމަތީގައި ދުޢާ ކުރެއްވުން އަދި ޢީސާގެފާނު ހައްޔަރު ކުރުން°

Luke 22:39-53
Peter Disowns Jesus

ބަދުރު ޢީސާގެފާނުގެ ރަޙުމަތްތެރިއެއް ކަމުގައި ބުނުމަށް ބިރުގަތުން°

Luke 22:54-62
Guards mock Jesus, Jesus before Sanhedrin

ފާރަވެރިން ޢީސާގެފާނަށް މަލާމާތް ކުރުން ، ޢީސާގެފާނު ދީނީ ކޯޓުގައި

Luke 22:63-71
Jesus before Pilate and Herod

ޢީސާގެފާނު ޕިލާތުސް އާއި ހެރޮދުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންދެވުން

Luke 23:1-12
Jesus sentenced

ޢީސާގެފާނަށް ޙުކުމް ކުރެއްވުން

Luke 23:13-25
The Crucifixion

ޢީސާގެފާނު ސަލީބު ކުރެވުން

Luke 23:26-43
Jesus' Death, Jesus Burial

ޢީސާގެފާނުގެ އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވުން، ޢީސާގެފާނު ފަސްދާނު ވެޑުވުން

Luke 23:44-56
The Resurrection

ޢީސާގެފާނު އަލުން ދިރި ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

Luke 24:1-12
On the Road to Emmaus

އެމާއުސްއަށް ދިޔަ މަގުމމަތީގައި°

Luke 24:13-35
Jesus appears to the Disciples

ޢީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުންގެ އަސްޙާބީންގެ ކުރިމައްޗަށް ފައުޅުވެ ވަޑާއިގަތުން

Luke 24:36-49
The Ascension

ޢީސާގެފާނު އުޑަށް އުފުއްލެވުން

Luke 24:50-53