• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ޕޯރޓް މިނިސްޓަރުން ތިޔަފަރާތްތަކަށް ސިއްޚީ ގޮތުންނާއިރޫހާނީގޮތުން އެހީވުމުށް ތިބޭނެއެވެ. މި ޕޯރޓްމިނިސްޓަރުންނަކީ އީސާގެފާނަށް ތަބާވާ މާތްރަސްކަލާނގެ އެބަޔަކަށް. ކަނޑު ދަތުރުކުރާފަރާތް ތަކަށް ޚާއްސަކޮށް އެހީތެރިވުމަށް އެންގެވުމުން އެކަންކުރަމުން ދާބައެކެވެ. ދެން ތީގެންފަރާތެއް ޕޯރޓަކަށް ދާފަހަރަކު މީގެން ޕޯރޓްމިނިސްޓަރަކާ ބައްދަލުކޮށް އިސާގެފާނާބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްލާ ވަގުތު ކޮޅެއްހޭދަ ކޮށްލުމަށް ހަދުމަފުޅު ކޮށްދެމެވެ.Country Port Name Telephone Email
SOUTH AFRICA Durban Biblia Durban +27 (31) 903-5886 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
SOUTH AFRICA Cape Town Robert Wileman + 27 (021) 421 2328 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
GERMANY Hamburg SCFM Hamburg - Mr. Otto NA This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
BRASIL Vitoria ES Vitória Seafarers' Center + 55 (27) 32235030 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
BRASIL Guarapari ES Mr. J. André NA This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
AUSTRALIA Sydney Harbour SCFS - Rob Flinders + 61 (040) 816 2550 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
AUSTRALIA Port Botany Biblia Durban + 61 (040) 816 2550 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
AUSTRALIA Port Kembla SCFS - Rob Flinders + 61 (040) 816 2550 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
AUSTRALIA Footscray VIC Mr. Dennis NA This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
AUSTRALIA Port Kembla The Chaplain, M to Seafarers +61-2-4274-6498 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
UNITED KINGDOM Pembroke Dock Wales SCFS 01646-686393 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
UNITED KINGDOM Portsmouth Phil Bryan +44 (0) 23 9236 5499 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
USA Homestead FL Mr. B. Smith NA This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
USA Cape Canaveral FL Mr. D. Bailey NA This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
USA Freeport Texas The Seaman's Center NA This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
USA Longbeach Miss Mr. F. Oerting NA This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
NEW ZEALAND Tauranga Lighthouse Harbor Ministry Tauranga +64 (0) 7 571 2217 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


އަދި ތިރީގައި މިވާ އިތުރު ދެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ޕޯޓުމިނިސްޓަރުއްނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުއްނަށް ލިބެން ހުއްނާނެއެވެ:

SCFS
Sealight

4 special audiomessages for seamen:
Audio 1
Audio 2
Audio 3
Audio 4