Title

ސުރުޚީ

Details

Audio

Death is something that will happen to each of us

 

މަރަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ.

 

6:48
1.56MB

Fayaz's greatest desire

 

ފަޔާޒުގެ އެދުން

 

6:14
1.43MB

Signs of godliness

 

ޞާލިޙުވަންތަކަމުގެ ނިޝާން

 

6:18
1.44MB

Aishath's friends

ޢައިޝަތުގެ އެކުވެރިން

8:00
1.83MB

Fauziya's suspicion

 

ފައުޒިއްޔާގެ ޝައްކު

 

6:06
1.4MB

Miracles 1

 

މުޢިޖިޒާތްތައް 1

 

10:17
2.45MB

Miracles 2

 

މުޢިޖިޒާތްތައް 2

 

8:35
1.97MB

Miracles 3

 

މުޢިޖިޒާތްތައް 3

 

7:09
1.64MB

God's revelaton

 

ﷲގެ ވަޙީ

 

4:51
1.11MB

Arifa's happy day

 

ޢަރިފާގެ އުފައުވެރި ދުވަސް

 

5:50
1.34MB

user's manual

އަތްމަތީ ފޮތް

5:19
1.22MB

God created everything

އެންމެހާ ތަކެތި ޚަލްގު ކުރެއްވީ ﷲއެވެ.

5:53
1.35MB

Finally God created humans

އެންމެފަހުން ﷲ އިންސާނާ ޚަލްގު ކުރެއްވިއެވެ.

6:06
1.4MB

Noah

ނޫޙުގެފާނު

8:48
2.02MB

Fazuna did not want to go to tuition

ފަޒުނާ ޓިއުޝަނަށް ދާންބޭނުން ނުވުން.

4:42
1.08MB

Rahuma (Anorexia)

ރަޙުމާގެ ވާހަކަ

4:36
1.05MB

David 1 - his anointing - Goliath

ދާދޫއޫދުގެފާނުންގެ ވާހަކަ 1

6:50
1.57MB

David 4 - Psalms

ދާއޫދޫގެފާނުންގެ ވާހަކަ 2

5:21
1.23MB

Moses 1

މޫސާގެފާނުންގެ ވާހަކަ 1

8:26
1.93MB

Jonah - God's mercy

ޔޫނުސުގެފާނުންގެ ވާހަކަ

5:55
1.36MB

Abraham 2

އިބްރާހީމްގެފާނުންގެ ވާހަކަ 2

7:25
1.7MB

Abraham 3

އިބްރާހީމްގެފާނުންގެ ވާހަކަ 3

7:17
1.67MB

Abraham 4

އިބްރާހީމްގެފާނުންގެ ވާހަކަ 4

7:35
1.74MB

Daniel 1 - lion's den

ދަނިއަލްގެފާނުންގެ ވާހަކަ 1

7:58
1.83MB

Esther

އެސްތާގެ ވާހަކަ

9:40
2.22MB

Daniel 2 - fiery furnace

ދަނިއަލްގެފާނުންގެ ވާހަކަ 2

6:45
1.55MB

Noah - chosen from an evil generation

ނޫޙުގެފާނުންގެ ވާހަކަ 2

5:17
1.21MB

Pain in my heart

ހިތުގެ ކެކުޅުން

6:41
1.53MB

Ruth 1 - In-laws

ރުތުގެ ވާހަކަ 1

6:26
1.47MB

Ruth 2 - In-laws

ރުތުގެ ވާހަކަ 2

6:29
1.49MB

Ruth 3 - In-laws

ރުތުގެ ވާހަކަ 3

10:04
2.31MB

Farida and Arif, Hannah (second wife)

ފަރީދާ ، ޢާރިފް އަދި ހަންނާ (ދެވަނަ ކައިވެނި)

6:50
1.57MB

Joseph

ޔޫސުފްގެފާނުންގެ ވާހަކަ

10:18
2.36MB

Nasim and Waheeda - true love

ތެދުވެރި ލޯބި

4:47
1.1MB

Judging by outer appearance

ބޭރުފުށަށް އިންސާފު ކުރުން

5:50
1.34MB

Differences between men and women

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަފާތު

7:05
1.62MB

Talking about Jameela - adultery

ޖަމީލާގެ ވާހަކަ (ޒިނޭ)

9:23
2.15MB

Prayer is

ދުޢާ އަކީ

9:22
2.15MB

Crowded with people - healing of a paralytic

ވައުބަލީގެ މީހަކުގެ ބަލި ފަސޭހަވުން

10:54
2.5MB

How much God cares for us

މާތްރަސްކަލާނގެ އަހަރެމެންނާއިމެދު ކިހާމިންވަރަކަށް އަޅާލައްވާހެއްޔެވެ؟

9:36
2.2MB

About 60 years ago - leprosy

ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ކުރިން ޖުޒާމުބަލި

9:50
2.25MB

The house was filled with crowds

މީސްތަކުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ގެއެއް

8:46
2.01MB

Jesus came into this world - not to bring a new religion

ޢީސާގެފާނު މި ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އާ ދީނެއް ގެނެސްދެއްވުމަކަށް ނޫނެވެ.

10:15
2.35MB

What do we know about our creator?

މާތްރަސްކަލާނގެއާއިމެދު އަހަރެމެންނަށް އެނގެނީ ކޮންއެއްޗެއް؟

8:35
1.97MB

Tomorrow is the day before ramadhan

މާދަމާ އަކީ މުލަ ރޯދަ ދުވަސް

7:06
1.63MB

Hassan climbed out of the boat

ހަސަނު އަވަސް ކަމާއިއެކު ދޯނިން ފައިބައިގެން ދިޔައެ

11:51
2.71MB

Shaheeda on the way to the office

ޝަހީދާ އޮފީހަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި

14:08
3.22MB

What does God want from us?

މާތްރަސްކަލާނގެ އަހަރެމެންގެ ކިބައިން އެދިވޮޑިގަންނަވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިބާ؟

11:27
2.63MB

Marriage - the most important relationship

ކައިވެނީގެ ބިންގާ¨

11:47
2.7MB

Seven miraculous truths about Jesus

ޢިސާގެފާނާއިމެދުގައިވި ހަތް މުޢުޖިޒާތު

12:13
2.8MB

Do you want to live forever?

އަބަދަށް ޙަޔާތުގައި ވުމަށް އެދެމުތަ؟

5:55
1.36MB

Fatun and Husni - true love

ފާތުން އާއި ހުސްނީ - ތެދުވެރި ލޯބި

6:29
1.49MB

Does anyone care for me?

އެއްވެސް މީހަކު އަހަރެންނަށް އަޅާލާނެބާ؟

9:27
2.17MB

Do you want complete peace of heart?

ހިތުގެ ހަމަޖެހުމަށް ތިބާ އެދެމުތަ؟

13:23
3.07MB

Jesus the Messiah lived in this world 2000 years ago

ޢީސާ އަލްމސީޙު މި ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވީ މީގެ ދެހާސް އަހަރު ކުރިން

8:27
1.94MB

Death is something that will happen to each one of us

މަރަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކުރިމަތިވާނޭ ކަމެއް

11:18
2.59MB

Fatun and Nasima - forgiving

ފާތުންނާއި ނާސިމާ

8:50
2.02MB

Every life is filled with memories, crisis, dreams

ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙަޔާތަކީ ވެސް ތަފާތު ޙަދިސާ ތަކާއި ހަނދާންތަކާއި ހުވަފެންތަކުން ފުރިގެންވާ އެއްޗެއް

11:39
2.67MB

God created the heavens, earth and oceans

އުޑާއި ބިމާއި ކަނޑާއި އެންމެހާ ތަކެތި ޚަލްގު ކުރެއްވީ މާތްރަސްކަލާނގެ

11:10
2.56MB

What does God want from us?

އަހަރެމެންގެ ކިބައިން މާތްރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ ކޮންކަމެއް؟

12:51
2.94MB

Ibrahim and Fareeda - faithfulness in marriage

އިބްރާހީމް އާއި ފަރީދާ

9:03
2.07MB

Ruth 1

ރުތު 1

8:37
1.98MB

Ruth 2

ރުތު 2

10:53
2.5MB

Ruth 3

ރުތު 3

8:27
1.94MB

Ruth 4

ރުތު 4

10:44
2.46MB

Because of His love 1

ސަބަބަކީ އެކަލާނގެ ލޯތްބެވެ. 1

15:26
3.53MB

Because of His love 2

ސަބަބަކީ އެކަލާނގެ ލޯތްބެވެ. 2

12:39
2.9MB

A changed heart

ބަދަލުވި ހިތް

8:44
2MB

Every life has memories, crises, dreams

ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙަޔާތަކީ ވެސް ތަފާތު ޙަދިސާ ތަކާއި ހަނދާންތަކާއި ހުވަފެންތަކުން ފުރިގެންވާ އެއްޗެއް

12:44
2.92MB

I was born in Palestine

އަހަރެން އުފަންވީ ފަސްތީނަށެވެ.

9:20
2.13MB

Jesus the Messiah lived in this world two thousand years ago

ޢީސާ އަލްމަސީޙު މި ދުނިޔޭގެ ބިމުގައި އުޅުއްވީ މީގެ ދެހާސް އަހަރު ކުރީގައެވެ.

12:15
2.8MB

Do you want to live forever?

އުޚުރަވީ ޙަޔާތެއްގައި ވުމަށް ތިބާ އެދެމުތަ؟

12:15
2.82MB

God made us perfectly, but...

މާތްރަސްކަޅާނގެ އަހަރެމެން ކަލްގު ކުރެއްވީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް...

4:49
1.11MB

What does God want us to do?

އަހަރެމެންގެ ކިބައިން މާތްރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ ކޮންކަމެއް؟

8:12
1.88MB

Don't act like hypocrites!

މުނާފިގުން ފަދައިން ޢަމަލު ނުކުރާށެވެ!

7:04
1.62MB

About 60 years ago - leprosy

ގާތްގަނދަކަށް 60 އަހަރު ކުރީގައި ޖުޒާމުބަލި

12:06
2.77MB

Aishath's friends

ޢައިސަތުގެ އެކުވެރިން

10:48
2.48MB

Noah 1

ނޫޙުގެފާނު 1

6:30
1.49MB

Noah 2

ނޫޙުގެފާނު 2

5:57
1.36MB

What do we know about our creator?

މާތްރަސްކަޅާނގެ އާއިމެދުގައި އަހަރެމެންނަށް އެގެނީ ކޮންއެއްޗެއް؟

11:00
2.52MB

Joseph 1

ޔޫސުފްގެފާނު 1

7:53
7.22MB

Crowded with people - healing of the paralytic

މުޅި ހިސާބުގަނޑު މީހުންތަކުން ތޮއްޖެހިފަ

8:52
2.03MB