Title

ސުރުޚީ

Download

Message for Seamen 1

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް 1

 

From Ibrahim to Isaagefaanu - 20 Lessons

20 ފިލާވަލުތަ

Message for Seamen 2

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް 2

Message for Seamen 3

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް 3

Message for Seamen 4

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް

Donkamana - God forgave me completely

ދޮންކަމަނަ - މާތްރަސްކަލާނގެ އަހަރެންގެ ހުރިހާ ފާފައެއް ފޮއްސަވައިފި

Ali - God guided me step by step

އަލީ - އަހަރެންގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް މާތްރަސްކަލާނގެ މަގުދެއްކެވިއެވެ

Zidan - I found the true way

ޒިދާން - އަހަރެން މަސްތީ ދުނިޔެއަކުން ފުރިހަމަ ހަޔާތެއްގައި ވުމަށް މަގުދެއްކީ އިންޖީލާއި ތައުރާތުގެ ފަތްފުށްތައް

A Palestinian lady - God healed my wounds

އަހަރެން އުފަންވީ ފަލަސްތީނުގައޭ