Title
ސުރުޚީ
Reference Audio Download
Acts - Introduction

މަންދޫބުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް - ތަޢާރަފް

Acts Intro
Acts - complete Audio and PDF version

މަންދޫބުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް - އަޑު ފީތާ އަދި ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލް¯

Complete book  
Jesus Ascends to Heaven

ޢީސާގެފާނު އުޑަށް އުފުއްލެވުން

Acts 01:01-11
A Replacement for Judas is Chosen

ޔުދާސްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުން°

Acts 01:12-26
The Holy Spirit and the Day of Pentecost

މާތްރޫޙުފުޅު ފޮނުއްވުން އަދި ޕޭންތޭކޯސްތުގެ ދުވަސް

Acts 02:01-13
Peter’s Address on the Day of Pentecost

ބަދުރު މީސްތަކުންނާއި މުޚާތަބްކުރުން

Acts 02:14-42
The Fellowship of the Early Believers

ޢީސާގެފާނަށް އީމާންވީ މީހުންގެ ޖަމާޢަތް°

Acts 02:43-47
Peter and John Heal a Lame Man at the Temple

ބަދުރާއި ޔަޙުޔާ ވައުބަލީގައިވީ މީހެއްގެ ބަލި ހެޔޮކޮށްދިނުން°

Acts 03:01-11
Peter Addresses the Crowd

އެއްވެފައިމީސްތަކުންނާއި ބަދުރު މުޚާތަބް ކުރުން

Acts 03:12-26
The Arrest and Trial of Peter and John

ބަދުރާއި ޔަޙުޔާ ހައްޔަރު ކުރުން¨

Acts 04:01-22
The Followers of Jesus Pray for Boldness

އީމާންވެތިބި މީސްތަކުން ކުރި ދުޢާ

Acts 04:23-31
Conditions Among the Early Believers

އީމާންވެތިބި މީސްތަކުންގެ މެދުގައިވީ އެކުވެރިކަން

Acts 04:32-37
The Judgment on Ananias and Saphira

އަނަނިޔާހު އާއި ސަފީރާ

Acts 05:01-11
The Apostles Perform Miraculous Signs and Wonders

އީސާގެފާނުގެ މަންދޫބުން ދެއްކި މުޢުޖިޒާތީ ޢަލާމަތްތައް°

Acts 05:12-16
Further Trouble for the Apostles

ޢިސާގެފާނުގެ މަންދޫބުންނަށް އަނިޔާ ލިބުން

Acts 05:17-34
Gamaliel's Advise

ގަމަލީލުގެ ނަސޭޙަތް

495288
The Appointment of the First Seven Deacons

ޚާއްސަ ހަތް މީހަކު ހޮވުން

Acts 06:01-07
Stephen is Arrested

އިސްތިފާނު ހައްޔަރުކުރުން

Acts 06:08-15
Stephen’s Defense Before the Council I

ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންނާއި މުޚަތަބުކޮށް އިސްތިފާނު ބުނި ބުނުން1

Acts 07:01-16
Stephen’s Defense Before the Council III

ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންނާއި މުޚަތަބުކޮށް އިސްތިފާނު ބުނި ބުނުން

Acts 07:17-35
Stephen’s Defense Before the Council III

ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންނާއި މުޚަތަބުކޮށް އިސްތިފާނު ބުނި ބުނުން

Acts 07:36-53
Stephen is Killed

އިސްތިފާނު މަރާލުން

Acts 07:54-60
Saul Begins to Persecute the Church, Philip Preaches in Samaria, Simon the Magic Practitioner

Acts 08:01-25
Philip and the Ethiopian Eunuch

ފިލިޕާއި އިތިއޯޕިޔާގެ ހުންސާ

Acts 08:26-40
The Conversion of Saul

ޕައުލްގެ ހިތްބަދަލުވެ ދިންނެވުން ލިބުން°

Acts 09:01-19
Saul’s Escape from Damascus

ޕައުލް ދިމިސްގުގައި

Acts 09:20-30
Peter Heals Aeneas and Raises Dorcas

ބަދުރު އޭނިޔާސްގެ ބަލި ހެޔޮ ކޮށްދިނުން އަދި ދޯރުކާއަށް އަލުން ފުރާނަލިބުން

Acts 09:32-43
Peter Visits Cornelius, Peter's Vision

ކޮރުނޭލިޔުސްގެ ކައިރިއަށް ބަދުރު ޒިޔާރަތްކުރުން އަދި ބަދުރަށް ހޭލާހުއްޓާ ފެނުނު ހުވަފެނެއްފަދަ

Acts 10:01-23
Peter Defends His Actions to the Jerusalem Church, the Church in Antioch

ކަންތައް°

Acts 11:01-30
James is Killed and Peter Imprisoned, Peter's Release from Prison, Death of King Herod

ޔާމިޒް ގަތުލުކުރެވި އަދި ބަދުރު ހައްޔަރު ކުރުން، ބަދުރު ޖަލުން ސަލާމަތްކުރުން، ހެރޮދުގެ މަރު

Acts 12:01-25
The Church at Antioch Commissions Barnabas and Saul

އަންތީޔޮކުގެ ޢީސާގެފާނަށް އީމާންވެގެންތިބި ޖަމާޢަތަށް ބަރުނައްބާސްއާއި ޕައުލް ފޮނުވުން

Acts 13:01-12
Paul and Barnabas at Pisidian Antioch

ޕައުލް އާއި ބަރުނައްބާސް ޕިސީދިޔާ ސަރަޙައްދުގެ އަންތީޔޮކުގައި

Acts 13:14-52
Paul and Barnabas at Iconium, Paul and Barnabas at Lystra, Paul and Barnabas Return to Antioch in Syria

ޕައުލް އާއި ބަރުނައްބާސް އިކޯނިޔުމްގައި، ޕައުލް އާއި ބަރުނައްބާސް ލިސްތުރާގައި، ޕައުލް އާއި

Acts 14:01-28
The Jerusalem Council

ބަރުނައްބާސް ސީރިޔާގެ އަންތީޔޮކަށް އެނބުރި އައުން

Acts 15:01-21
A Letter is sent, Paul and Barnabas Part Company

އީމާންވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަނީއިސްރާއީލް މީހުން ފޮޔަވާ އެހެން މީހުންނަށް ފޮނުވުނު

Acts 15:22-41
Timothy Joins Paul and Silas, Paul’s Vision of the Macedonian Man, Lydia Receives Salvation

ސިޓީ، ޕައުލް އާއި ބަރުނައްބާސް ވަކިވުން°

Acts 16:01-15
Paul and Silas Are Thrown Into Prison

ޕައުލް އާއި ސިލާހު ޖަލަށްލުން

Acts 16:16-40
Paul and Silas at Thessalonica, Paul and Silas at Berea

ޕައުލް އާއި ސިލާހު ތިސަލޯނިކާގައި، ޕައުލް އާއި ސިލާހު ބެރޭއާގައި¨

Acts 17:01-15
Paul at Athens

ޕައުލް އަތެންސްގައި¨

Acts 17:16-34
Paul at Corinth, Paul Returns to Antioch in Syria, Apollos Begins His Ministry

ޕައުލް ކޮރިންތުގައި، ޕައުލް އެނބުރި އަންތީޔޮކުގެ ސީރިޔާއަށް، އަޕޯލޮސްގެ އުނގަންނައިދިނުންތައް

Acts 18:01-28
Paul at Ephesus, The Seven Sons of Sceva

ފެށުން

Acts 19:01-20
A Riot in Ephesus

އެފޭސުސްގެ ބަޣާވާތް

Acts 19:21-41
Paul Travels Through Macedonia and Greece, Euthychus Raised Back to Life, The Voyage to Miletus

މެސެޑޯނިޔާ އަށާއި ގުރީކަށް ޕައުލް ދަތުރު ކުރުން، އެއްތީކްސްއަށް އަލުން ފުރާނަ ލިބުން،

Acts 20:01-16
Teachings to the Elders in Ephesus

މިލޭތުސްގެ ދަތުރު

Acts 20:17-38
Paul’s Journey to Jerusalem

ޕައުލް ޖެރޫސަލަމަށް ކުރި ދަތުރު

Acts 21:01-16
Paul Meets James, Paul in the Temple

ޕައުލް ޔާމިޒުއާއި ބައްދަލުވުން، ޕައުލް ބައިތުލް މަގްދިސްގައި

Acts 21:17-40
Paul's Arrest and Defense

ޕައުލް ހައްޔަރުކުރުން އަދި ދިފާޢުގައި އޭނާ ވާހަކަދެއްކުން¨

Acts 22:01-30
Paul Before the Sanhedrin, The Plot to Kill Paul, Paul Sent to Felix

ޕައުލް ބަނީއިސްރާއީލުގެ ދީނީ ކޯތުގައި، ޕައުލް މަރާލުމަށް ރޭވުން، ފެލިކުސްގެ ކައިރިއަށް ޕައުލް

Acts 23:01-35
The Accusations Against Paul, Paul’s Defense Before Felix, Paul Speaks Repeatedly to Felix

ފޮނުވުން

Acts 24:01-27
Paul Appeals to Caesar, Festus Asks King Agrippa for Advice

ކައިސަރުގެ ކައިރިއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި ޕައުލް ބުނުން. އަގިރިފާ ރަސްގެފާނުގެ ލަފަޔަކަށް

Acts 25:01-27
Paul Offers His Defense, Paul Explains How his Heart was Changed, Paul Explains his Task

ފެސްތުސް އެދުން

Acts 26:01-32
Paul and Company Sail for Rome, Caught in a Violent Storm, Paul is Shipwrecked

ފެސްތުސް އެދުންª

Acts 27:01-44
Paul on Malta, Paul Finally Reaches Rome, Paul Addresses the Jewish Community in Rome

ޕައުލް މަލްތާގައި، ޕައުލް ރޫމަށް އައުން، ރޫމުގައިވީ ބަނީއިސްރާއީލުންނާއި ޕައުލް މުޚާތަބުކުރުން¨

Acts 28:1-31