Title

ސުރުޚ

Duration

Audio

Download
Pdf|Dhi|Eng

Love the Lord!

 

މާތްވެގެންވީ ރަސްކަލާނގެދެކެ ލޯބިވޭ

 

4:09

I ask You, God

 

ތިޔަފަރާތަށް އެދެން

 

4:40

How can I describe You, Lord?

 

ތި މަތިވެރިވީ ކަލާނގެ ކިހިނެއް

 

4:17

Must life be like this?

 

އިނދެމިތާ ދުނިޔޭގަ ދާންވީހެ

 

4:09

You have given me new life!

 

ޒިންދަގީއެއް އަލުން ދެއްވި މާތްސާހިބާ

 

3:30

On that holy night

 

އެ މާތްވީ ރޭގާ

 

3:41

Holy God, Holy Lord

 

މާތްވީ އެ ކަލާނގެ، މާތްވީ ސާހިބާ

 

4:03

Everyone needs love and happiness

 

ބޭނުންވެޔޭ ލޯތްބާ އުފާ

 

3:17

Giver of Life

 

ޢާލަމްތައް ހައްދަވާ

 

3:47

I have received His love

 

މަގޭ ސާހިބާގެ ލޯތްބޭ

 

4:41

This is my prayer

 

އާދޭސް

 

4:49

This is my prayer II

 

އާދޭސް 2

 

4:45

Wondering heart

 

ހިތުގާ ޚިޔާލު ހިނގާތީ އަދި ޔަގީންވާތީ

 

4:44

The Brightest Light

 

ރަން ވިދާ ނޫރެކޭ

 

6:46

These feelings in my heart

 

ހިތުގާމިވާ ޝުޢޫރުން

 

3:24

I remember what You have given me

 

އާވާތީ އާދެމިހަނދާން

 

3:43

My Heart and Soul

 

މަގެ ހިތާއި ރޫޙުވެސް

 

3:48

My grateful heart and soul

 

ހިތާ ރޫޙުން ކުރާ ޝުކުރޭ

 

5:27

He is the Light in Your Heart

 

ތިޔަ ހިތުގަ ވިދާ އެއީ ނޫރޭ A

 

4:01

He is the Light in Your Heart

 

ތިޔަ ހިތުގަ ވިދާ އެއީ ނޫރޭ B

 

4:01

Never Ending Praise

 

ނިމުމެއްނެތް ސަނާއޭ A

 

3:47

Never Ending Praise

 

ނިމުމެއްނެތް ސަނާއޭ B

 

3:49

My Refuge

 

މަންޒިލް

 

5:37

Now I have joy

 

ވާގި

 

4:28

With Pen and Tongue

 

ގަލަމާ ހިތާ

 

6:15

Forgive

 

މާފު

 

5:35

the breeze

 

ރޯޅި ވައި

 

5:22

I sing this tune

 

ރާގެކޭ މީ ކިޔޭ

 

5:29

Yes, You are the God of heaven and earth

 

ގުލްޒާރު

 

3:07

The Holy Name

 

ކީރިތި ނަމަކީ

 

3:25