މާތްރަސްކަލާނގެ އަޅުގަޑުމެންގެ ފަރާތުން އެދިލައްވަނީ އަޅުގަޑުމެންގެ އުފަން ބައްޕަފަދައިން އެކަލާނގެއާމެދު ގުޅުން ބޭއްވުމަށެވެ. އީސާއަލްމަސީޙު ވިދާޅުވެފައި ވާގޮތުގައި އުފަން ބައްޕައަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކުދިއްނަށް ރަގަޅު ހަދިޔާ ބަދިޔާ ދީހަދަން އެގެއެވެ. ވީއިރު ސުވަރުގޭގެ ވެރިބައްޕަގެ އަރިއަހުން އެދޭމީހުއްނަށް އަދި ކީހާ މޮޅު އިތުރު ހަދިޔާ އެކަލާނގެ ދެއްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ މާތްރަސްކަލާނގެ އިސްމުފުޅުން އަޅުގަޑުމެން ދަސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެހެން މީހުންގެ ބޭނުންތަކާއި އެހެން މީހުނަށް ރަޙުމަތް ލެއްވުމަށް އެދި ވެސް އެކަލާނގެ ކިބަފުޅުގައި އެދެން ޖެހެއެވެ. ތިޔަބޭފުޅާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން ތިޔަބޭފުޅާއާ މެދު ހެޔޮދުޢާކުރުމަށް އެދެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ރޫޙާނީ ނުވަތަ މާއްދީ ކަމަކަށް ވިޔަސް އެންމެރަގަޅެވެ. އީސާގެފާނު ޤަބޫލް ކުރާ އެތައް ބައެއް ދިވެހިންނަށްޓަކާ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމަށްއެދި އެދި އެބަ ތިއްބެވެ. ތިޔަބޭފުޅާ މިކަމަށް އެދިލައްވާނަމަ ސީދާ ހިތުންއަށް ލިޔުއްވާށެވެ . އަދި ތިޔަބޭފުޅާ އެދޭ އެދުން ވެސް ލިޔުއްވާށެވެ. އެބައި މީހުން ތިޔަބޭފުޅާއަށްޓަކައި ދުޢާ ކުރާނެ އެވެ.