Title ސުރުޚީ Size Download
Luke - the Gospel (Injil)
the life and teaching of Christ according to Luke
ލޫކާސް ފޮތްކޮޅު - އިންޖީލު ޢީސާގެފާނުގެ ޙަޔާތުޕުޅާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އުނގަންނަވައިދެއްވުން - ލޫކާސް ފޮތްކޮޅުން 995.72 KB
Genesis - the Beginning
Creation - Sin - Flood
ފެށުން ފޮތްކޮޅު - ދުނިޔެ އުފެއްދެވުން، ފާފަ، ފެނުގެ ތޫފާން 385.03 KB
Path of Hope
Stories about the work of Jesus from the Gospels
އުއްމީދުގެ މަގު - އިންޖީލުގެ ޚަބަރުފުޅުތައް 1023.48 KB
Acts
The Work of the Apostles after Jesus Christ returned to Heaven
މަންދޫބުންގެ މަސައްކަތް - ޢީސާގެފާނު އުޑަށް އުފުއްލެވުމަށްފަހުގެ ޙާދިސާތައް 1.13 MB
Does anyone care for me?
Ps 139, the origin of sin, way to forgiveness and eternal life
އަހުރެންނަށް އަޅާލާނެ މީހަކު ވޭބާ؟ ޒަބޫރުގެ 139 ވަނަ މަދަޙަ، ފާފައިގެ އަސްލު، ފާފަ ޢަފޫ ކުރެވޭނެ ގޮތް އަދި އުޚުރަވީ ޙަޔާތު 140.54 KB
Peace of Heart
Comfort in difficult times from several Psalms
ހިތުގެ ހަމަޖެހުން މުސީބާތުގައި ހިތްހަމަޖެހުން - ޒަބޫރުގެ މަދަޙަތަކުން 178.03 KB
Freedom from spiritual sickness
How to overcome sin and Satan’s attack through faith in Jesus and the Holy Spirit. Against using black magic (fanditha) to solve spiritual problems.
ރޫޙާނީ މަލިމަޑުކަމާއި، ފާފައިން ދުރުވާނެ ގޮތް، ޝައިތާނާގެ ޙަމަލަ، ފަންޑިތަ 136.4 KB
Do you want to live forever?
Describes Heaven, Hell and Judgment. Explains how to receive Eternal Life through faith in Jesus.
ތިބާ އަބަދަށް ޙަޔާތުގައި ވުމަށް އެދެމުތަ؟ ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިގެ އިންސާފު، ޢީސާގެފާނާއިމެދު އީމާންތެރިކަމުގައި ވުމުން އުޚުރަވީ ޙަޔާތު ލިބިދެނީ ކިހިނަކުން؟ 47.96 KB
Seven miraculous truths about Jesus
His birth, works, message, death, resurrection, return, work through the Holy Spirit
ޢިސާގެފާނާއި މެދުގައިވީ ހަތް މުޢުޖިޒާތު މާތްރަސްކަލާނގެ މާތްރޫޙުފުޅު މެދުވެރި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން 830.2 KB
Happy Marriage
God\'s Will about Marriage - Love - 1 Cor 13
އުފާވެރި ކައިވެނި، ކައިވެންޏާއިމެދުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާގޮތް 375.97 KB