ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ޕޯރޓް މިނިސްޓަރުން ތިޔަފަރާތްތަކަށް ސިއްޚީ ގޮތުންނާއިރޫހާނީގޮތުން އެހީވުމުށް ތިބޭނެއެވެ. މި ޕޯރޓްމިނިސްޓަރުންނަކީ އީސާގެފާނަށް ތަބާވާ މާތްރަސްކަލާނގެ އެބަޔަކަށް. ކަނޑު ދަތުރުކުރާފަރާތް ތަކަށް ޚާއްސަކޮށް އެހީތެރިވުމަށް އެންގެވުމުން އެކަންކުރަމުން ދާބައެކެވެ. ދެން ތީގެންފަރާތެއް ޕޯރޓަކަށް ދާފަހަރަކު މީގެން ޕޯރޓްމިނިސްޓަރަކާ ބައްދަލުކޮށް އިސާގެފާނާބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްލާ ވަގުތު ކޮޅެއްހޭދަ ކޮށްލުމަށް ހަދުމަފުޅު ކޮށްދެމެވެ.

 

Country Port Name Telephone Email
SOUTH AFRICA Durban Biblia Durban +27 (31) 903-5886 bibliadbn@absamail.co.za
SOUTH AFRICA Cape Town Robert Wileman + 27 (021) 421 2328 seelui@mweb.co.za
GERMANY Hamburg SCFM Hamburg - Mr. Otto NA scfs.martin.otto@gmx.de
BRASIL Vitoria ES Vitória Seafarers' Center + 55 (27) 32235030 seafarer402000@yahoo.com.br
BRASIL Guarapari ES Mr. J. André NA jayderandre@hotmail.com
AUSTRALIA Sydney Harbour SCFS - Rob Flinders + 61 (040) 816 2550 rob.flinders@scfs.org
AUSTRALIA Port Botany Biblia Durban + 61 (040) 816 2550 rob.flinders@scfs.org
AUSTRALIA Port Kembla SCFS - Rob Flinders + 61 (040) 816 2550 rob.flinders@scfs.org
AUSTRALIA Footscray VIC Mr. Dennis NA igd@alphalink.com.fsau
AUSTRALIA Port Kembla The Chaplain, M to Seafarers +61-2-4274-6498 portkembla@mts.org.au
UNITED KINGDOM Pembroke Dock Wales SCFS 01646-686393 hugh.michael@scfs.org
UNITED KINGDOM Portsmouth Phil Bryan +44 (0) 23 9236 5499 philip.bryan@scfs.org
USA Homestead FL Mr. B. Smith NA blouissmitty@msn.com
USA Cape Canaveral FL Mr. D. Bailey NA Portmin@aol.com
USA Freeport Texas The Seaman's Center NA seafarercenter@sbcglobal.net
USA Longbeach Miss Mr. F. Oerting NA frankoerting@msn.com
NEW ZEALAND Tauranga Lighthouse Harbor Ministry Tauranga +64 (0) 7 571 2217 pstolley@xtra.co.nz
އަދި ތިރީގައި މިވާ އިތުރު ދެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ޕޯޓުމިނިސްޓަރުއްނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުއްނަށް ލިބެން ހުއްނާނެއެވެ:
SCFS
Sealight

ކަނޑުމަތީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ 4 އޯޑިއޯ މެސެޖް: